?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

If you had to read a text in Tagalog (written in the Latin script) with either of i and e replaced by the other, which would version do you think would be easier, of all-e and all-i? What about o and u?

Comments

pauamma
Aug. 14th, 2013 07:54 am (UTC)
For o and u only, as I couldn't find an example Tagalog text containing any e quickly - which may be an answer to that part of the question.

Using the 2005 version of this tale about a monkey tricked by a turtle as the original with both o and u.

Changing o to u everywhere:

 1. Ang lukung ungguy at ang mautak na pagung


 2. Isang araw habang naliligu ang pagung sa ilug ay may nakita siyang punung-saging na nakalutang at dinadala ng agus.
 3. Nilapitan niya itu at dinala sa tabi. Subalit hindi niya itu kayang dalhin sa lupa.
 4. Kaya tinawag niya si Ungguy para magpatulung. Dahil tinulungan siya ni Ungguy, ibibigay ni Pagung ang kalahati nitu para itanim.
 5. Kaya hinati na itu mula sa gitna hanggang sa dulu ng punung-saging.
 6. Pagkatapus hatiin kinuha na ni Ungguy ang kalahati na may dahun. Kaya yun ang kinuha ni Ungguy dahil ang akala niya ay yun ang mabubuhay.
 7. At pagkalipas ng ilang araw ay namatay itu. Samantala ang kay pagung naman ay nabuhay hanggang sa magbunga itu.
 8. Ngunit hindi itu kayang kunin ni Pagung.
 9. Kaya tinawag niya si Ungguy para ipakuha ang bunga nitu.
 10. Inakyat na ni Ungguy ang punung-saging. At duun na kumain si Ungguy. Sumigaw si Pangung: "Nabigyan mu aku."
 11. Ngunit sinabi ni Ungguy: "Hindi kita bibigyan."
 12. Nagalit si Pagung sa sinabi ni Ungguy. Kaya nilagyan ni Pagung ng tinik ang paligid ng saging at nang tumalun na si Ungguy ay natinik siya.
 13. Pinagbintangan niya si Pagung at sa galit nitu hinanap niya si Pagung. Ngunit nakita rin niya si pagung sa gilid ng tuud.
 14. Sinabi ni Ungguy kay Pagung: "Ikaw ay aking paparusahan.
 15. Mamili ka sa dalawa. Dikdikin sa lusung u itapun sa ilug?"
 16. At sumagut naman si Pagung: "Puwede bang dikdikin mu na lang aku sa lusung."
 17. Ngunit ang sabi ni Ungguy: "Itatapun na lang kita sa ilug."
 18. At nang matapun na sa ilug si Pagung, ay sumigaw itu na:
 19. "Salamat, kaibigan. Itu talaga ang aking tahanan."


Changing u to o everywhere:

 1. Ang lokong onggoy at ang maotak na pagong


 2. Isang araw habang naliligo ang pagong sa ilog ay may nakita siyang ponong-saging na nakalotang at dinadala ng agos.
 3. Nilapitan niya ito at dinala sa tabi. Sobalit hindi niya ito kayang dalhin sa lopa.
 4. Kaya tinawag niya si Onggoy para magpatolong. Dahil tinolongan siya ni Onggoy, ibibigay ni Pagong ang kalahati nito para itanim.
 5. Kaya hinati na ito mola sa gitna hanggang sa dolo ng ponong-saging.
 6. Pagkatapos hatiin kinoha na ni Onggoy ang kalahati na may dahon. Kaya yon ang kinoha ni Onggoy dahil ang akala niya ay yon ang mabobohay.
 7. At pagkalipas ng ilang araw ay namatay ito. Samantala ang kay pagong naman ay nabohay hanggang sa magbonga ito.
 8. Ngonit hindi ito kayang konin ni Pagong.
 9. Kaya tinawag niya si Onggoy para ipakoha ang bonga nito.
 10. Inakyat na ni Onggoy ang ponong-saging. At doon na komain si Onggoy. Somigaw si Pangong: "Nabigyan mo ako."
 11. Ngonit sinabi ni Onggoy: "Hindi kita bibigyan."
 12. Nagalit si Pagong sa sinabi ni Onggoy. Kaya nilagyan ni Pagong ng tinik ang paligid ng saging at nang tomalon na si Onggoy ay natinik siya.
 13. Pinagbintangan niya si Pagong at sa galit nito hinanap niya si Pagong. Ngonit nakita rin niya si pagong sa gilid ng tood.
 14. Sinabi ni Onggoy kay Pagong: "Ikaw ay aking paparosahan.
 15. Mamili ka sa dalawa. Dikdikin sa losong o itapon sa ilog?"
 16. At somagot naman si Pagong: "Powede bang dikdikin mo na lang ako sa losong."
 17. Ngonit ang sabi ni Onggoy: "Itatapon na lang kita sa ilog."
 18. At nang matapon na sa ilog si Pagong, ay somigaw ito na:
 19. "Salamat, kaibigan. Ito talaga ang aking tahanan."

Profile

tagalog
Tagalog

Latest Month

August 2013
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel